نظرات ناشران کتاب در خصوص انتشار الکترونیکی کتاب

صنعت نشر کتاب در کشور ایران،در حقیقت میتوان گفت که از ارکان اساسی صنعت فرهنگی است و یا یکی از ارکان اصلی و حیاتی صنعت فرهنگ به شمار می آید. نشر کتاب  به شیوه الکترونیکی در کشورهایی که در حال توسعه میباشند مثل ایران، فرصت مناسبی را جهت پیشرفت و ارتقای ارتباط علمی فراهم می نماید. فناوری نوین اطلاعات، مخصوصا شبکه سازی و اینترنت، طیف وسیعی را ایجاد نموده بدین منظور که جهت گیری فرهنگی خود را از انباشتن دانش به سمت انتشارو اشتراک گذاری آن نیز هدایت نماییم. کشورهای که بنا به تعبیری در حال توسعه محسوب میشوند بایستی، با بکارگیری استراتژی مناسب، بتوانند روند یک طرفه اطلاعات در شبکه جهانی وب و جنبه های فرهنگ ستیز فناوری و تجارت را مهار نمایند. حال این نشر کتاب الکترونیکی در قالب یک پدیده ای در «طول» نشر چاپی مورد قبول واقع شده و نبایستی پنداشت که جایگزین آن شده است.چنانچه که از این پدیده استقبال شود، نویسندگان، مترجمان، و همین طور تولید کنندگان نخست محتوا با سرعت بالاتری قادر خواهند بود که تالیفات خود را نشر بدهندو نیز به تبع آن نیازی به زمان طولانی جهت نشر کتاب وجود نخواهد داشت.از طرف دیگر، صنعت نشر کتاب به شیوه جدید به شکل صنعت نشر مجازی قابلیت های زیادی را داراست و صعنت نشر الکترونیکی کتاب ویژگی هایی را دارا میباشد نخست که مهمتر از همه میباشد دیجیتال بودن این صنعت است و نیز به ترتیب شامل ویژگی هایی از قبیل غیر مرکزی بودن فضای مجازی ، حافظه مجازی،تعاملی بودن و نیز فراپیوند بودن است. و نتیجه به دست آمده این میباشد که بایستی از این محیط نیز بهره برد،تحقیقات و بررسی های گوناگونی راجع به مسئله نشر کتاب الکترونیکی جهت پیدا کردن علل روی آوری و نیز روی نیاوردن ناشران به صنعت نشر کتاب الکترونیکی انجام شده است و  نیاز به این مطالعات و بررسی حس میگردید.لازم به نظر می رسد.
"موضوع اصلی مطالعۀ موجود در این میباشد که صنعت نشر کتاب ایران در وارد شدن به عرصۀ نشـر کتـاب الکترونیکی در چه شرایطی میباشد؟ و اینکه ناشران کتاب این صنعت را قبول کرده اند یا خیر و اینکه آیا توانسته اند خود را با آن وفق داده و از مزیت های آن نیز برخوردار گردند یا خیر؟ لزوم پژوهش نشر کتاب در حقیقت نمایشگر رشد مدنیت ، فرهنگ ، و تمدن بشری میباشد و از اصلی ترین شاخص ها بمنظور  سنجش رشد و گسترش جامعه در عصر امروزی محسوب میگردد. پس ، چنانچه که  فایل آمادة چاپ با رعایت تمام اصول و استانداردها ساخته گردد، بخش عمده ای از مراحـل آمـاده سـازی محتـوای کتـاب الکترونیکینیز صورت گرفته است؛ و تنها فرقی که میان این دو روش نشر کتاب وجود دارد این است که  فایـل کتاب  در نشر کتاب چاپی ،چاپ میگردد و ما کتاب چاپ شده را خواهیم داشت و در نشر کتاب الکترونیکی فایل کتاب الکترونیکی به مرحله عرضه به کمک نرم افزارها یا پایگاه هـای نشـر الکترونیکـی یـا ذخیـره بـر روی محمل های فیزیکی وارد میشود. ̅ بررسی کردن نظرات و آرای ناشران کتاب راجع به این موضوع که ، چـه راهکارهـایی را بـرای توسـعۀ نشـر الکترونیکی توصیه میکنند؟»در حقیقت بیانگر مسـئلۀ حمایـت از حقـوق مـادی و معنوی پدیدآور و ناشر کتاب از اصلی ترین چالش هـای پـیش روی ناشـران کتاب جهت آغاز یا ادامۀ روند نشر کتاب الکترونیکی میباشد ، چرا که تمام افرادی کـه بـه این پسوال جواب داده اند به نوعی به حمایـت از حقـوق مـادی و معنـوی از نشر کتاب الکترونیکی اشاره نموده اند."

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات