زیست شناسی یازدهم تست خیلی سبز

کتاب تست زیست یازدهم خیلی سبز رو با بیست درصد تخفیف همین الان سفارش بدین

این کتاب دارای

نکته -  نکات-  حاشیه یادآوری-  ترکیب پاورقی-  مفهوم-  جمع بندی

میباشد

تعداد
قیمت:


امتیاز بدهید
4.7 از 5 توسط 103 نفر
معرفی محصول

قسمت هایی از این کتاب

وقتی یک محرک م ٴ وثر، یک سلول گیرندهء حس )که سلول یا بخشی از آن است( را تحریک م یکند، سلول گیرنده اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی
تبدیل م یکند. سلول عصبی این پیام عصبی را از طریق دندریتش دریافت م یکند. البته گیرندهء حسی م یتواند سلول جدایی نباشد؛ یعنی م یتواند قسمتی از
نورون )دندریت نورون حسی( باشد. در این حالت در دندریت نورون حسی پیام عصبی تولید میشود و نورون پیام عصبی را از سلول دیگری دریافت نم یکند.

اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها