راههای ترغیب و تشویق افراد به خواندن و علاقه مند شدن کتاب های غیر درسی

منظور از چنین اقدامی در حقیقت هدايت کردن افراد بویژه دانشجويان به سمت کتب غير درسي جهت پیشرفت و بالا رفتن جهت ارتقاي  سطح معلومات و دانش آنان میباشد که برنامه ریزی های دانشگاهی میتوانندمحقق شدن این هدف را  برای علاقه مندی دانشجو به مطالعه کتاب نیز تسهیل نماید.تحقيقات موجود درباره کتاب و کتابخوانی با لحاظ نمودن ماهيت آن نیز توصيفي بوده است و با توجه به مقصود و اهداف تحقيق  تنها از نوع كاربردي مي باشد. جامعه آماري  مورد نظردر اين پژوهش  کتابهمه دانشجويان اعم از دختر و پسر رشته علوم انساني دانشگاه هاي آزاد منطقه 8 در سال تحصيلي 85-84 بیش از 90 هزار نفر بوده و نمونه آماري پژوهش شامل 540 نفر از دانشجويان منظور بود كه از راه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي نیز منتخب گشتند. ابزار سنجش  پرسشنامه ای ساخته  محقق شامل 26 پرسش بر اساس طيف ليكرت و نیز پرسش به شکل پاسخ باز بود .نتیجه های پژوهش بعد از تحليل آماري با بهره گیری از روش خي دو، نمایانگر این بود كه علل زير در هدايت  و علاقه مند ساختن دانشجويان به سوی کتاب و کتابخوانی تا حد چشمگیری نیز تاثیرگذار است که این عوامل شامل: تاثیر روش تدريس کتاب از سوی استادان، اجرای مسابقات كتاب خواني، برگزار کردن نمايشگاه كتاب و نیز بررسي روش های ارايه خدمات  کتاب و كتابخانه اي.

کتاب و کتابخوانی

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات